Vethouse Pet Sağlık Merkezi olarak dostlarımızın her türlü dahili hastalığı, deneyimli ve donanımlı hekimlerimizce, profesyonel şekilde teşhis ve tedavi olanağı bulmaktadır.

Amacımız, ayrıntılı genel muayene sonrasında şüphelenilen problemlere yönelik tetkik ve deneyimlerimiz doğrultusunda isabetli teşhislere ulaşmaktır. Unutulmamalıdır ki teşhis tedavinin yarısıdır.

Teşhise ulaşılmasının ardından, hastaya özel olarak hazırlanan tedavi protokolleri, tıbbi ve teknolojik yenilikleri takip ederek sürekli gelişmeyi amaçlayan hekimlerimizce konsulte edilerek uygulanır.

Tedavi için geniş olanaklara sahip olan merkezimizde, gerekli durumlarda hastalarınız hijyenik ve rahat bir ortamda hospitalize edilme olanağı da bulmaktadır.

 

 

Endokrinoloji

Endokrinoloji, iç salgı bezlerinin oluşturduğu bir sistem olan endokrin sistemini inceleyen bir hormon bilimidir. 
İç salgı bezleri hormon sentez ve salgısı yapan organlardır. Hormonlar vücudumuzdaki değişik aktiviteleri kontrol eder. Hormonların farklı çeşitleri; üreme, metabolizma, büyüme ve gelişme üzerinde etklilidir. Ayrıca hormonlar çevremize verdiğimiz tepkiyi de kontrol eder ve vücudumuzun fonksiyonları için gerekli ve uygun miktarda enerji ve besini sağlamaya yardımcı olurlar. Hekimlerimiz tarafından teşhis edilen en yaygın endokrin hastalıklar arasında diabetes mellitus, diabetes insipidus, hiper ve hipoparatiroidizm, hiper ve hipotiroidizm, hiperadrenokortisizm (Cushing hastalığı) ve hipoadrenokortisizm (Addison hastalığı) bulunmaktadır. Bunların dışında estradiol sendrom gibi üreme sisteminde oldukça etkili olan ve hastanın hayat kalitesinde büyük oranda değişikliğe yol açan endokrinolojik hastalıkların teşhis ve tedavisi kliniğimiz tarafından yapılmaktadır.

 

 

 

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji, özofagus, mide, ince ve kalın barsak, karaciğer, safra kesesi ve pankreas içeren gastrointestinal sistemin çalışmasını ve sağlığını içermektedir. Hekimlerimiz, bünyemizde bulunan fleksibl endoskop ile özofagoskopi, gastroduodenoskopi ve kolonoskopi uygulamalarını gerçekleştirebilmektedirler. Bu prosedürler, gastrointestinal sistemi görselleştirmeyi ve gerektiği durumda, minimal invaziv olarak biyopsi almayı sağlar. İltihaplı bağırsak hastalığı (İBD), gıda alerjisi, gastrointestinal ülserler veya kanser gibi durumların teşhisinde oldukça yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda kedi ve köpeklerde sık sık karşımıza çıkan yabancı cisim yutma ve buna bağlı gelişen obstrüksiyon durumlarında, hastanın klinik durumu için uygun olduğu sürece, hasta operasyona alınmadan, mide veya özofagusta bulunan yabancı cisimler uzaklaştırılabilmektedir.  

 

 

Hematoloji

Hematoloji, kan sistemindeki bozuklukların incelenmesidir. Bu bozuklukların birçoğunda genellikle anemi şekillenebilir. Anemi, birçok faktöre ve hastalık durumuna bağlı olabilir, ancak genel olarak kan kaybı, kırmızı kan hücrelerinin parçalanması (hemoliz) veya kemik iliği tarafından kırmızı kan hücresi  üretiminin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Hematolojik sisteminin diğer hastalıkları, fazla miktarda kırmızı kan hücresi üretimi (eritrositoz) veya trombosit eksikliği (trombositopeni) gibi pıhtılaşma mekanizmasının hastalıklarını içerir. Vethouse Pet Sağlık Merkezi'nde köpeklerin, kedilerin ve egzotik hayvanların tüm hematolojik bozukluklarının teşhisi için laboratuvar ve mikroskobik kan analizleri yapılmaktadır.

 

 

İmmun Hastalıklar ve İmmunoloji

Bağışıklık sisteminin rolü bakteri, virüs ve parazit gibi yabancı patojenlerden kaynaklanan hastalıklarla savaşmaktır. İmmun sistem kaynaklı hastalıklar, hastanın bağışıklık sisteminin kendi hücre ve dokularına karşı çalışmaya başlamasıyla ortaya çıkar. Bu durum eklem hastalıkları, deri, beyin, böbrek, kan ve daha birçok sistem ile alakalı sayısız klinik semptom ve sendroma neden olabilmektedir. Vethouse Pet Sağlık Merkezi'mizde hedefimiz, otoimmun sistem  bozukluğunun nedenini kesin olarak teşhis etmek ve hastaya özel bir tedavi süreci geliştirilerek yaşam kalitesini yükseltmektir.

 

 

Bulaşıcı hastalıklar

Kedi, köpek ve egzotik hayvanlar, oldukça geniş bir bulaşıcı hastalık yelpazesi ile karşı karşıya yaşamaktadırlar. Bazı hastalıklar türe özgü iken, bazıları insan dahil olmak üzere birçok tür için ortaktır ve bunlar zoonoz hastalıklar olarak adlandırılır. Mevcut olan en gelişmiş testleri kullanarak, evcil hayvanlardaki bulaşıcı hastalıkları teşhis edebilmekte ve mevcut olan en etkili tedavi yöntemlerini kliniğimizde uygulayabilmekteyiz. Koruyucu hekimliğin bu konudaki payının öneminin farkındayız ve hastalıktan önce immun sistem desteğinin sağlanmasına oldukça dikkat ediyoruz. Bu nedenle kliniğimize gelen hastalarımızın aşı takvimlerini, bireysel faktörleri göz önünde bulundurarak, en son belirlenmiş olan dünya standartlarına uygun bir şekilde oluşturup uygulamaktayız.

 

 

Nefroloji - Üroloji

Nefroloji böbrek ve üriner sistem sağlığı ve hastalıklarını inceleyen bir birimdir. Böbrek ve üriner sistem hastalıklarının klinik muayenesi, laboratuar sonuçlarının yorumlanması ve ileri muayene tetkikleri (idrar analizleri, ultrasonografik muayene, sistoskopi vb)  kliniğimizde bulunan iç hastalıkları uzmanları tarafından yapılmaktadır. Aynı zamanda bünyemizde bulunan cerrahi ekip ile tüm böbrek ve üriner sistem operasyonlarını gerçekleştirebilmekteyiz. 

 

 

Doğum ve Jinekoloji 

Kedi ve köpek hastalarımızın östrus ve çiftleşme zamanlarının belirlenmesi, gebelik sürecinde anne ve yavru sağlığı kontrolleri, gebelik ultrasonografisi ve post-partum anne-yavru ve meme sağlığı kontrolleri kliniğimizde bulunan hekimlerimiz tarafından yapılabilmektedir. Bu süreçlerin bir veya daha fazlasında görülen bir bozukluk durumunda ise gereken medikal tedavi, bakım desteği ve cerrahi girişimler için donanımlı bir ekip ve teknik koşullar sürekli olarak sağlanabilmektedir. 

 

 

Solunum Yolu Sağlığı ve Hastalıkları

Solunum yolu tıbbı; üst solunum yolları (burun, nazofarenks, larenks ve trakea) ve alt solunum yollarının (akciğer, bronş, bronşiol) sağlığını amaçlamaktadır. Vethouse Pet Sağlık Merkezi bünyesinde bulunan iç hastalıkları uzmanlarımız tarafından klinik muayene ve radyografik değerlendirmeler yapılabilmektedir. Bu işlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ise rinoskopi, bronkoskopi, bronkoalveolar lavaj, torakosentez, toraks tüpü yerleştirme, alt solunum yolu biyopsi ve histopatolojisi gibi ileri teknik gerektiren uygulamalar da tarafımızdan rutin olarak uygulanmaktadır. Bu uygulamalar sonucundan trakeal kollaps, larenks felci, kedi astımı gibi gözden kaçabilecek hastalıkların teşhisi, kliniğimizde zaman kaybetmeden konulabilmektedir.